Spoločnosť VATMEX s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu obchodnej spoločnosti VATMEX s.r.o.

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti VATMEX s.r.o. so sídlom Jelšová 1, 080 05 Prešov, Slovenská republika, IČO: 316 611 57, DIČ: 2020519611, IČ DPH: SK2020519611, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:739/P, adresa prevádzky: Jelšová 1, 080 05 Prešov (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.wirplast.sk (ďalej len „wirplast.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov Mieru 4675/6
080 01 Prešov

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na wirplast.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na wirplast.sk a sú dostupné jednak na stránke wirplast.sk ako aj v sídle Predávajúceho.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na wirplast.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

5. Ak Kupujúci:

a) je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení
b) nie je spotrebiteľom, teda ak je Kupujúcim fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iných špecifických predpisov (ďalej len „podnikateľ“), vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Obchodného zákonníka. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

6. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu, vyplývajúce a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákony o ochrane spotrebiteľa“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na wirplast.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné a balné spracovaný systémom E-obchodu.

8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty Predávajúceho uvedené na webovej stránke na www.wirplast.sk.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 0905 749 740, talian@slavconet.sk

Článok II
Objednávka

1. Objednávky je možné realizovať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu.

2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil a súhlasí s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom, ktorý je ich neoddeliteľnou súčasťou. Tieto podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

4. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
b) Kód objednávaného tovaru a popis;
c) Množstvo objednávaného tovaru;
d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
e) Okamih dodania tovaru (deň), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

4. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu talian@slavconet.sk a to bez zbytočného odkladu

6. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne najneskôr do 10 pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy (potvrdenia elektronickej objednávky v systéme) v prípade, ak je objednaný tovar označený na stránke e-shopu SKLADOM.
Ak je tovar označený NA DOTAZ, alebo ak je pri tovare na stránke e-shopu vyznačený termín naskladnenia tovaru, možnosť dodania tovaru a termín dodania tovaru Predávajúci dohodne s Kupujúcim samostatne e-mailom (u tovaru s označením NA DOTAZ alebo ak je pri tovare vyznačený termín naskladnenia tovaru Predávajúci nemôže garantovať dodanie tovaru – možnosť jeho dodania overí bez zbytočného odkladu u dodávateľa tovaru a až po potvrdení dodávky Predávajúci kontaktuje Kupujúceho e-mailom a dohodne s ním samostatne lehotu dodania tovaru).
Kupujúci sa zaväzuje tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

7. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

10. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

11. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené prepravnou spoločnosťou (kuriérom).

Článok III
Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.
b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Článok IV
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1,2 alebo 3 tejto časti VOP.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu tohto dokumentu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho, alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže tovar vyzdvihnúť aj osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný (vrátane kompletnej dokumentácie, ak bola súčasťou dodania) nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby predtým, ako je doručený tovar Predávajúcemu, s výnimkou prípadu že Predávajúci vyzdvihne tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

16. Ustanovenia článku 10. VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Článok V
Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom wirplast.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na wirplast.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na wirplast.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru.

Článok V A
Doprava

Doprava je riešená cez partnera dopravnú spoločnosť DPD.

Vnútroštátna doprava

do 3 kg 3,50 €/ks bez DPH
do 5 kg 3,60 €/ks bez DPH
do 10 kg 4,10€/ks bez DPH
do 20 kg 4,50€/ks bez DPH
do 31,5 kg 5,10 €/ks bez DPH

Dobierka

do 170 € 1,5 €
do 340 € 2,65 €
do 680 € 5,00 €
do 1600 € 9,95 €
Váha balíka Zona 1 Zona 2 Zóna 3
Do 3 kg 7,77 € 12,22 € 34,24 €
Do 10 kg 11,42 € 15,76 € 49,17 €
Do 20 kg 12,22 € 17,70 € 62,49 €
Do 31,5 kg 13,95 € 19,02 € 71,51 €

Mýtny poplatok 0,016 € /kg balíka
Palivový príplatok je k 2021 4 %

Spôsob výpočtu:

Balík o hmotnosti 5,6 kg s dobierkou na 250 € na Slovensko
Cena (3,60 + 2,65 + (5,6x0,016) ) + (3,60 + 2,65 + (5,6x0,016) )x0,04 = 6,59 €

Článok VI
Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, alebo zjednodušený daňový doklad, ktorý slúži Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvod reklamácie a doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.

5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na wirplast.sk.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Registráciou alebo/a Objednaním tovaru prostredníctvom obchodnej platformy Predávajúceho Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho.

2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu najmä: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, bydlisko. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Kupujúci, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí so spracúvaním údajov, ktoré Predávajúcemu poskytol.

3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktné údaje ako telefónne číslo, mailová adresa, adresu bydliska/adresu doručenia, spracovával za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Predávajúceho. Predávajúci informuje Kupujúceho, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.

4. Kupujúci udeľuje svoj súhlas so zasielaním informácií a noviniek zo strany Predávajúceho súvisiacich so službami Predávajúceho. Súhlas platí až do doby, kým tento súhlas Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.

5. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

Článok VIII
Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. O alternatívnom spôsobe riešenia spotrebiteľských sporov v platnom znení môže od strán za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z O alternatívnom spôsobe riešenia spotrebiteľských sporov v platnom znení.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok IX
Newsletter

1. Pri registrácii si Kupujúci môže vybrať, či chce od Predávajúceho odoberať pravidelné informácie o novinkách na trhu. Kupujúci sa môže z odoberania newsletteru kedykoľvek odhlásiť. Predávajúci je oprávnený všetkým zaregistrovaným zákazníkom nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu. V prípade ak sa Kupujúci cíti e-mailami Predávajúceho obťažovaný, môže sa obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy talian@slavconet.sk

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

V Prešove, dňa 01.01.2021

VATMEX, s.r.o.

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.